SA Põltsamaa Tervises rakendatakse voodipäevatasu Ravikindlustuse seaduse (RT I 2002, 62, 377, vastuvõetud 19.06.2002.a.) § 71 ja § 72 alusel.

 1. Voodipäevatasu võetakse haiglaravil viibivatelt isikutelt iga haiglas oldud kalendripäeva eest, kuid mitte rohkem kui 10 kalendripäeva eest ühe haigusjuhtumi kohta. Haiglasse tuleku ja lahkumise päev loetakse üheks kalendripäevaks.
 2. Voodipäevatasu suurus on 2,5 EURi ühe kalendripäeva eest.
 3. Voodipäevatasu ei võeta alljärgnevalt loetletud juhtudel:
  • teisest statsionaarsest raviasutusest SA Põltsamaa Tervisesse ravile võetud patsiendilt, kui on teises raviasutuses viibinud 10 päeva
  • korduv hospitaliseerimise korral, kui selle põhjuseks on ravijärgne tüsistus (see peab kajastuma haigusloos)
  • eelkooliealise lapsega statsionaaris viibivalt hooldajalt
  • patsiendi surma korral
 4. Voodipäevatasu maksmise kohustusest informeerib patsienti temale haiguslugu vormistav vastuvõtuosakonna töötaja, esitab talle vastavasisulise teatise ja võtab allkirja. Üks eksemplar jääb patsiendile ja teine kassasse.
 5. Voodipäevatasu arvestamine ja maksmine
  • voodipäevatasu maksmist tõendava maksedokumendi originaal jääb patsiendile ja kassasse.