Isikuandmete töötlemine

Kõik inimese ja tema olemisega seonduv on kirjeldatav andmetena. Inimese isikuandmete hulka kuuluvad näiteks tema nimi, aadress, kontaktandmed, aga samuti teave varandusliku seisukorra kohta jms. Lisaks kuuluvad isikuandmete hulka oma loomult tundlikumad andmed ehk delikaatsed isikuandmed, milleks on muu hulgas inimese tervise andmed. Niisiis on isikuandmeteks kõik isiku tuvastamist võimaldavad andmed, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on.

Isikuandmete töötlemine on ükskõik milline isikuandmetega tehtav toiming. SA Põltsamaa Tervis töötleb isikuandmeid, sealhulgas terviseandmeid eriarstiabi ning iseseisva statsionaarse õendusabi- ja koolitervishoiuteenuse osutamiseks.

Töötleme Teie isikuandmeid, kui:

 • tulete SA Põltsamaa Tervisesse eriarstile, uuringutele, õendusabiosakonda või koolitervishoiuteenust osutavasse kabinetti – töötleme Teie isikuandmeid, sealhulgas terviseseisundit puudutavaid andmeid haiguse, ennetustöö tegemiseks või koolitervishoiuteenuse osutamiseks, haigusseisundi või vigastuse/trauma diagnoosimiseks ja ravimiseks, et leevendada Teie vaevusi, hoida ära tervise seisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervis
 • Teie lähedane on sattunud SA Põltsamaa Tervis õendusabiosakonda – töötleme Teie isikuandmeid, et kontrollida Teie seotust patsiendiga. Edastame Teile kui patsiendi lähedasele patsiendi terviseseisundit kajastavaid andmeid. Seda ainult juhul, kui patsient või uurimist teostav organ (nt politsei) ei ole andmete edastamist keelanud
 • Teie lähedane on sattunud SA Põltsamaa Tervis Sõpruse Koju – töötleme Teie isikuandmeid, et kontrollida Teie seotust kliendiga. Edastame Teile kui patsiendi lähedasele patsiendi terviseseisundit kajastavaid andmeid. Seda ainult juhul, kui klient või uurimist teostav organ (nt politsei) ei ole andmete edastamist keelanud
 • patsient/klient on märkinud Teid oma kontaktisikuks – töötleme Teie isikuandmeid patsiendiga seotud teabe edastamiseks
 • soovite enda ravidokumentide väljastamist – kasutame Teie või Teie nõusolekul dokumentide saamiseks taotluse esitanud inimese isikuandmeid soovitud dokumentide väljastamiseks
 • saadate meile selgitustaotluse, märgukirja, teabenõude või kaebuse – kasutame Teie isikuandmeid kaebuses toodud asjaolude väljaselgitamiseks ja kirjale vastamiseks. Kui olete saatnud meile kirja, millele saab vastata ainult teine asutus, siis edastame kirja sinna ning teavitame sellest Teid
 • kandideerite meile tööle – lähtume Teie enda avaldatud teabest ning avalikest allikatest kogutud andmetest. Eeldame, et kandidaadi soovitajatena nimetatud isikutega võime suhelda. Igal kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me tema kohta oleme kogunud ning tal on õigus meie kogutud andmetega tutvuda, anda selgitusi või esitada vastuväiteid. Teiste kandidaatide andmeid ei avaldata

Kirjavahetus

Kõik meile saadetud kirjad registreeritakse asutuse dokumendiregistris. Eraisikutega peetav kirjavahetus on üldise juurdepääsupiiranguga, kuna kirjad sisaldavad isikuandmeid. See tähendab, et kui keegi tahab eraisiku kirjavahetusega või mõne dokumendiga tutvuda, siis tuleb tal esitada haiglale teabenõue. Teabenõude saamisel vaatame üle, kas soovitud dokumente tohib väljastada või tohib neid väljastada osaliselt. Osalisel väljastamisel katame kinni need Teie isiklikud andmed, mille töötlemiseks taotlejal puudub õigus, et vältida andmete liiasusega väljastamist.

Võimalikud juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse §-s 35.

Vaatamata juurdepääsupiirangule, väljastame Teiega seotud dokumente asutustele või isikutele, kellel on seadusest tulenev õigus neid dokumente küsida (nt politsei, haigekassa, Terviseamet, kindlustusandja kindlustusjuhtumi esinemisel jms).

Delikaatseid isikuandmeid sisaldavaid dokumente saadame adressaatidele tähitud postiga või krüpteeritult e-posti teel. Asutustele edastame dokumente võimalusel turvalise dokumendivahetuskeskuse kaudu.

Eraisikutega peetud kirjavahetust säilitame üldjuhul viis aastat ja seejärel dokumendid hävitatakse.

Enda kohta käivate andmetega tutvumine

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud. Selleks esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus.

Keeldume Teie tutvumissoovi täitmast, kui see võib:

 • kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,
 • takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,
 • raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,
 • ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist. Kui meil ei ole Teie isikuandmete kasutamiseks enam seaduslikku alust, võite nõuda nende andmete kasutamise lõpetamist või kustutamist. Täidame Teie esitatud nõude andmete parandamiseks, kasutamise lõpetamiseks või kustutamiseks, kui see on põhjendatud.

Juhul kui Teil on kahtlusi meie asutuse arsti tehtud otsuses, on Teil võimalik pöörduda mõne teise eriarsti poole teisese arvamuse saamiseks, mille eesmärk on anda hinnang

 • pandud diagnoosi õigsuse,
 • patsiendile määratud ravimi või tervishoiuteenuse vajalikkuse,
 • selgitatud alternatiivide ja oodatava mõju ning
 • tervishoiuteenuse osutamisega seotud riskide kohta.

Teie enda haigusloo andmed väljastame Teile ainult erivajadusel, kui Teil ei ole võimalik neid saada digiloost ja teeme vastava märke (VP) väljastamise kohta haigusloosse ja Teile väljastatud dokumentidele paneme templi kirjaga “väljastatud patsiendile”.

Õiguste kaitse ja kontaktandmed

Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega võite pöörduda meie haigla andmekaitse spetsialisti poole telefon 58551292 kersti.tagam-alliksaar@poltsamaatervis.ee

Juhul kui Te leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võite pöörduda kaebusega kas haigla andmekaitse spetsialisti või Andmekaitse Inspektsiooni poole (Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-posti aadress info@aki.ee).

SA Põltsamaa Tervis teeb kõik selleks, et kaitsta Teie isikuandmeid ning järgida andmekaitset ja privaatsust reguleerivaid õigusakte.