SA Põltsamaa Tervis hankekord
 
1. ÜLDSÄTTED

1.1. SA Põltsamaa Tervis hankekord (edaspidi hankekord) reguleerib SA-s Põltsamaa Tervis
(edaspidi SA) riigihangete planeerimist, korraldamist, hankelepingu sõlmimist ja täitmise
järelevalvet.
1.2. Riigihange on käesoleva korra kohaselt asjade ostmine, teenuste tellimine,
ideekavandite saamine, ehitustööde tellimine või kontsessioonilepingu sõlmimine hankija
poolt.
1.3. Hanke maksumused on korras esitatud hankelepingu maksumustena ilma käibemaksuta.
1.4. Käesolevat korda rakendatakse koostoimes riigihangete seadusega (edaspidi RHS) ja
selle alusel kehtestatud õigusaktidega.
1.5. Korras sätestamata olukordades juhindutakse RHS-st.

2. HANKE KORRALDAMISE ÜLDPÕHIMÕTTED

2.1. Sõltumata hankelepingu eeldatavast maksumusest tuleb järgida käesolevas korras
toodud üldpõhimõtteid ja RHS-ga sätestatud riigihangete korraldamise üldpõhimõtteid. Hanke
korraldamise üldpõhimõtted on:
2.1.1. hankija peab kasutama rahalisi vahendeid säästlikult ja otstarbekalt ning saavutama
hanke eesmärgi mõistliku hinnaga, tagades konkurentsi korral erinevate pakkumuste
võrdlemise teel parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte;
2.1.2. hankija peab tagama riigihanke läbipaistvuse ja kontrollitavuse;
2.1.3. hankija peab kohtlema kõiki isikuid võrdselt ja mittediskrimineerivalt ning jälgima, et
kõik isikutele seatavad piirangud ja kriteeriumid oleksid riigihanke eesmärgi suhtes
proportsionaalsed, asjakohased ja põhjendatud;
2.1.4. hankija peab tagama olemasoleva konkurentsi efektiivse ärakasutamise hankel,
kusjuures avalik-õigusliku juriidilise isiku või avalikke vahendeid kasutava eraõigusliku isiku
osalemine riigihankes ei tohi moonutada konkurentsi tema poolt avalike vahendite kasutamise
tõttu;
2.1.5. hankija peab vältima konkurentsi kahjustavat huvide konflikti;
2.1.6. võimaluse korral peab hankija eelistama keskkonnasäästlikke ja innovaatilisi lahendusi.
2.2. Hangete läbiviimisel kasutatav kohustuslik hankemenetluse liik tuleneb sõlmitava
hankelepingu eeldatavast maksumusest või käesolevas määruses või RHS-s sätestatud
täiendavatest tingimustest.
2.3. Korraldatava hanke läbiviimiseks võib valida ka sellest hankest suurema maksumusega
hanke puhul korraldatava hankemenetluse liigi.
2.4. Hanget ei või jaotada osadeks RHS-s hanke teostamiseks kehtestatud korra või nõuete
eiramiseks, eriti kui hankelepingu esemeks on funktsionaalselt koos toimivad või sama
eesmärgi saavutamiseks vajalikud asjad, teenused või ehitustööd.
2.5. Kui hanget, mis sisaldab endas funktsionaalselt koos toimivaid või sama eesmärgi
saavutamiseks vajalikke asju, teenuseid või ehitustöid, soovitakse jaotada osadeks, tuleb

osadeks jaotatud hanke iga osa kohta hankelepingu sõlmimisel kohaldada kõigi osade
summeeritud eeldatava maksumusega hankelepingu sõlmimisele kohaldatavat korda.
2.6. Hankemenetluse ajal toimuv suhtlemine huvitatud isikuga, taotlejaga ja/või pakkujaga
peab toimuma kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, v.a. juhul, kui edastatakse
informatsiooni, mis ei sea menetluses osalevat isikut võrreldes teiste isikutega eelisseisu
(seaduse selgitamine, menetluse hetkeseisust teavitamine vms).
2.7. Pakkumuse esitamiseks tuleb alati anda mõistlik tähtaeg, lähtudes hanke tulemusena
sõlmitava hankelepingu esemest, selle keerukusest ja mahust.

2.8. Hangete läbiviimisel kasutatakse üldreeglina elektroonilist menetlust (edaspidi e-
menetlus) riigihangete registris.

3. HUVIDE KONFLIKTI VÄLTIMINE

3.1. Hankekomisjoni (edaspidi komisjoni) liikmed ja teised hankeprotsessi suunavad isikud,
kellel esineb menetletava hanke osas huvide konflikt või kelle puhul tekib või võib tekkida
kahtlus tema erapooletuses, ei või hanke menetlemisest osa võtta.
3.2. Punktis 3.1. nimetatud isik on kohustatud viivitamatult komisjoni sellest kirjalikult
teavitama ja hoiduma menetletava hanke osas edasisest tegevusest. Taandunud komisjoni
liikme ülesandeid täidab sellisel juhul tema asendusliige.
3.3. Komisjoni liikmed ja teised hankeprotsessi suunavad isikud kohustuvad järgima
konfidentsiaalsuskohustust.

4. HANGETE PLANEERIMINE

4.1. Hangete korraldamine toimub hankeplaani alusel.
4.2. Hangete planeerimiseks koostatakse igaks eelarveaastaks hankeplaan, milles
kajastatakse hanked eeldatava maksumusega üle 30 000 euro. Vajadusel võib hankeplaanis
kajastada ka väiksema maksumusega hanked.

5. HANKEPLAANI KINNITAMINE, MUUTMINE JA AVALDAMINE

5.1. Hankeplaani kinnitab nõukogu hiljemalt ühe kuu jooksul peale eelarveaasta algust.
5.2. Hankeplaani märgitakse vähemalt järgmine teave:
5.2.1. hanke nimetus ja/või lühikirjeldus;
5.2.2. hankemenetluse liik;
5.2.3. hankelepingu eeldatav maksumus;
5.2.4. hanke eeldatav algatamise aeg kuu(de) täpsusega;
5.2.5. hankelepingu eeldatav sõlmimise aeg ja täitmise tähtaeg;
5.2.6. hanke eest vastutav(ad) isik(ud);
5.2.7. hankelepingu täitmise eest vastutav isik;
5.3. Hankeplaan avaldatakse SA veebilehel viivitamata pärast selle kinnitamist.
5.4. Hankeplaani muudetakse aasta jooksul vastavalt vajadusele.
5.5. Hankeplaani väliselt on erandina lubatud teostada hankeid ettenägematutel juhtudel (avariitööd) ja mida ei olnud võimalik hankeplaani koostamisel ette näha.

6. HANKE EEST VASTUTAVA ISIKU MÄÄRAMINE JA TEMA PÄDEVUS

6.1. Hanke eest vastutav isikuk määratakse nõukogu poolt.
6.2. Hanke eest vastutava isiku pädevus:
6.2.1. koostab hanke alusdokumendid (vastavus- ja kvalifitseerimistingimuste, hindamise
kriteeriumite ja tehnilise kirjelduse jms);
6.2.2. kuulutab välja riigihanke;
6.2.3. juhib taotlejatega peetavat dialoogi ja pakkujatega peetavaid läbirääkimisi;
6.2.4. juhib pakkumuste vastavaks tunnistamist ja hindamist;
6.2.5. teeb vajalikud toimingud riigihangete registris;
6.2.6. esitab õigeaegselt riigihangete registris aruanded ja aruannete lisad;
6.2.7. valmistab ette otsuste tegemiseks vajalikud materjalid, vormistab komisjoni protokollid,
tagab kõigi hankega seotud dokumentide arhiveerimise vastavalt asutuses kinnitatud
asjaajamiskorrale;
6.2.8. vastutab RHS-s sätestatud tähtaegadest kinnipidamise eest;
6.2.9. korraldab hanketeate avaldamise veebilehel;
6.2.10. korraldab pakkujate küsimustele vastamist ja selgituste andmist;
6.2.11. teeb riigihangete registris riigihanke alusdokumentides vajalikke (kirjavead, viitevead,
avamise jm kuupäevade parandused jms) korrektuure, mis ei tekita hankijale lisakohustusi ega
too pakkujale kaasa võimalikku pakkumuse muutmist;
6.2.12. teavitab pakkujaid riigihanke tulemustest;
6.2.13. korraldab lepingu sõlmimist;
6.2.14. vajadusel algatab lepingu muutmise või lõpetamise, arvestades RHS-s lepingu
muutmise võimalustele seatud piiranguid;
6.2.15. muude käesolevast korrast, RHS-s ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest tulenevaid
hanke eest vastutava isiku ülesannete täitmine.

7. HANKEKOMISJONI MOODUSTAMINE

7.1. Hangete korraldamiseks alates lihthanke piirmäärast moodustatakse nõukogu otsusega
hankekomisjon. Komisjoni tegevus lõpeb hankemenetluse lõppemisega.
7.2. Komisjoni esimees on üldjuhul hanke eest vastutav isik, kes vastutab hanke
läbiviimiseks vajalike eelotsustuste ja toimingute teostamise eest.
7.3. Komisjon koosneb vähemalt kolmest liikmest. Komisjoni koosseisu võib kaasata
sõltumatuid eksperte (asjatundjaid).

8. HANKEKOMISJONI PÄDEVUS

8.1. Komisjon:
8.1.1. kooskõlastab hanketeate ja hanke alusdokumendid;
8.1.2. avab pakkumused;
8.1.3. teeb otsuse pakkuja(te) hankemenetlusest kõrvaldamiseks;
8.1.4. teeb otsuse pakkuja(te) kvalifitseerimiseks või kvalifitseerimata jätmiseks;
8.1.5. teeb otsuse pakkuja(te) vastavaks tunnistamiseks või tagasilükkamiseks;
8.1.6. hindab pakkumusi ja teeb nõukogule ettepaneku hanketulemuste kinnitamiseks;
8.1.7. vajadusel peab pakkuja(te)ga läbirääkimisi;
8.1.8. annab seisukoha muudes hankemenetlusega seotud küsimustes.

9. HANKEKOMISJONI TÖÖKORD

9.1. Komisjon on otsustusvõimeline, kui selle tööst võtab osa rohkem kui pool komisjoni
liikmetest. Komisjoni otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole komisjoni liikmetest.
Kui komisjoni liikmete hääled jagunevad võrdselt, siis on otsustavaks komisjoni esimehe hääl.

9.2. Kui riigihange viiakse läbi riigihangete registri vahendusel kasutades pakkumuste e-
menetlust, avab pakkumused riigihanke eest vastutav isik.

9.3. Komisjoni liikme nõudel tuleb tema eriarvamus fikseerida komisjoni protokollis või
lisada see protokollile.
9.4. Komisjon võib otsuseid teha koosolekut kokku kutsumata, kui üle poole komisjoni
liikmetest, sealhulgas esimees, on oma seisukoha esitanud elektrooniliselt ning keegi ei nõua
koosoleku kokkukutsumist. Otsuse kohta vormistatakse komisjoni protokoll.

10. LIHTHANKE PIIRMÄÄRA ÜLETAVA RIIGIHANKE MENETLUS

10.1. Hange korraldatakse riigihangete registris.
10.2. Hanke menetluse alusdokumendid koosnevad lisaks riigihangete registris automaatselt
genereeritud dokumentidele tehnilisest kirjeldusest, võimalusel lepingu(te) projekti(de)st,
muudest hankega seotud dokumentidest.

11. NÕUKOGU OTSUSED HANKEMENETLUSES

11.1. Hanke korraldamise otsuses nõukogu määrab:
11.1.1. riigihanke nimetus ja/või lühikirjeldus;
11.1.2. komisjoni liikmed;
11.1.3. pakkuja(te) hankemenetlusest kõrvaldamine;
11.1.4. pakkuja(te) kvalifitseerimine või kvalifitseerimata jätmine;
11.1.5. pakkumuste vastavaks tunnistamine või tagasi lükkamine;
11.1.6. põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse tagasilükkamine;
11.1.7. kõigi pakkumuste tagasilükkamine;
11.1.8. pakkumuse edukaks tunnistamine;
11.1.9. hankelepingu sõlmimine ja hankelepingu täitmise eest vastutava isiku määramine;
11.1.10. muud RHS-s sätestatud hankija otsused.
11.2. Nõukogu võib volitada teisi isikuid korraldama hankemenetlust või teostama
hankemenetlusega seotud toiminguid.

12. ALLA LIHTHANKE PIIRMÄÄRA JÄÄVA HANKE MENETLUS

12.1. Asjade ostu ja teenuste tellimise korral maksumusega üle 10 000 euro kuni 29 999 eurot
ning ehitustööde tellimise korral üle 20 000 kuni 59 999 eurot korraldab vastutav isik
hinnapakkumise võtmise ja lisab lepingule või arvele menetluse/kooskõlastuse andmise käigus
lühikese selgituse, mitmelt pakkujalt on hinnapakkumus võetud ja mis on valitud pakkuja
objektiivselt hinnatavad eelised või miks on hinnapakkumus võetud ainult ühelt pakkujalt.
12.2. Lähteülesanne edastatakse samaaegselt e-posti teel valitud pakkujatele ning see peab
sisaldama järgmist:
12.2.1. hangitava asja, teenuse või ehitustöö lühikirjeldus;

12.2.2. vajadusel nõuded pakkuja kvalifikatsioonile;
12.2.3. pakkumuse esitamise tähtaeg;
12.2.4. lepingu eeldatav täitmise aeg;
12.2.5. muu pakkuja jaoks oluline informatsioon.
12.3. Pakkumused esitatakse e-posti teel SA ametlikule e-posti aadressile..
12.4. Vastutav isik peab vajadusel läbirääkimisi ja koostab hinnapakkumuse edukaks
tunnistamise kohta protokolli. Juhul kui võrreldavaid pakkumusi ei ole, tuleb protokollis
selgitada konkurentsi puudumisega seotud asjaolusid.
12.5. Juhul kui tegemist on raamatupidamise mõistes väheväärtuslike ja kiiresti kuluvate
asjade soetamisega või kiireloomulise teenuse või ehitustöö tellimisega, võib hangete puhul,
mille eeldatav maksumus on asjade ostmisel või teenuse tellimisel kuni 10 000 eurot ning
ehitustöödel kuni 20 000 eurot, vastutav isik kauba osta või teenuse või ehitustöö tellida ühelt
pakkujalt ilma pakkumusi küsimata.
12.6. Käesolevas paragrahvis sätestatud korda ei ole vaja järgida erakorralistel juhtudel,
näiteks avariitööde teostamiseks teenuste tellimisel maksumusega kuni 30 000 eurot (k.a).

13. SOTSIAAL- JA ERITEENUSTE, SEALHULGAS MAKSUMUSEGA ALLA
SOTSIAAL- JA ERITEENUSTE RIIGIHANKE PIIRMÄÄRA, TELLIMISE KORD

13.1. Sotsiaaal- ja eriteenuste hankelepingu sõlmimisel, kui hankelepingu eeldatav maksumus
jääb alla RHS § 14 lõike 1 punktis 2 sätestatud piirmäära, lähtutakse alla lihthanke piirmäära
jääva hanke menetlustoimingutest.
13.2. Sotsiaal- ja eriteenuste hankelepingu sõlmimisel, kui hankelepingu eeldatav maksumus
on võrdne või suurem RHS § 14 lõike punktis 2 sätestatud piirmäärast, lähtutakse RHS 3.
peatüki 2. jaos ja korra 4. peatükis sätestatud korrast ning viiakse läbi erihange (sotsiaal- või
eriteenuste erimenetlus) Sotsiaal- või eriteenuse tellimise erimenetluse kord sätestatakse
riigihanke alusdokumentides.

14. IDEEKONKURSI KORRALDAMINE

14.1. Ideekonkursi korraldamise otsustab nõukogu määrates ära ideekonkursi korraldava
hankekomisjoni, võitjatele makstavad auhindade ja/või osalejate osalemistasude suuruse.
Ideekonkursi korraldamise otsuses näidatakse ära, kas ideekonkurss korraldatakse eesmärgiga
sõlmida ideekonkursi võitjaga tema pakutud ideekavandi alusel teenuse hankeleping või üksnes
ideekavandi saamise eesmärgil.
14.2. Ideekonkursile laekunud ideekavandite hindamiseks moodustab nõukogu
ideekonkursižürii. Žürii koostab oma tegevuse kohta protokolli kandes sinna esitatud
ideekavandite paremusjärjestuse ja oma hinnangu ideekavandite kohta.
14.3. Nõukogu kuulutab välja konkursi võitja.
14.4. Ideekonkursi tulemuste kohta avalikustatakse SA veebilehel 10 päeva pärast
ideekonkursi tulemuste selgumist ideekonkursil auhindu saanud isikute nimed koos auhinna
suurusega või ideekonkursil osalemistasu saanud isikud koos osalemistasu suurusega.
Võimalusel avalikustatakse ka esitatud ideekavandid.

15. HANKELEPINGU SÕLMIMINE

15.1. Hankeleping sõlmitakse kirjalikult, kui hanke maksumus ületab või on võrdne 20 000
euroga. Hankelepingu sõlmib juhatuse liige.
15.2. Alla 20 000-eurose maksumusega asja ostmisel, teenuse tellimisel või ehitustöö
teostamisel, kui kirjalikku hankelepingut ei sõlmita, on asja ostmise, teenuse tellimise või tööde
teostamise aluseks juhatuse liikme kinnitatud protokoll ning hinnapakkumine ja arve. Juhul,
kui sõlmitakse kirjalik (garantiiaja määramiseks jms) leping, allkirjastab selle juhatuse liige.

16. HANKELEPINGU TÄITMISE JÄRELEVALVE

16.1. Hankelepingu täitmise järelevalve tähendab pidevat kontrolli lepingu poolte kohustuste
nõuetekohase täitmise üle. Muuhulgas jälgitakse hankelepingu tähtaegadest kinnipidamist ja
pretensioonide esitamise õigeaegsust.
16.2. Hankelepingu täitmise järelevalvet teostab juhatuse liige.

17. HANKELEPINGU MUUTMINE VÕI ENNETÄHTAEGNE LÕPETAMINE

17.1. Kui hankelepingu muutmine toob SA-le kaasa täiendava rahalise kulu võrreldes
hankelepingu esialgse maksumusega, otsustab hankelepingu muutmise lubamise nõukogu.
17.2. Kui hankelepingu muutmisega ei kaasne SA-le võrreldes hankelepingu esialgse
maksumusega täiendavaid rahalisi kulusid, otsustab hankelepingu muutmise juhatuse liige.
17.3. Käesolevas paragrahvis sätestatud juhul on hankelepingu muutmise lepingule
allakirjutamise õigus samal isikul, kellel oli õigus alla kirjutada hankeleping.
17.4. Hankelepingu ennetähtaegse lõpetamise otsustab nõukogu, kui hankelepingu maksumus
ületab 20 000 eurot.
17.5. Hankelepingu ennetähtaegse lõpetamise otsustab juhatuse liige, kui hankelepingu
maksumus jääb alla 20 000 euro.

18. MUUD HANKEMENETLUSEGA SEOTUD OTSUSED

18.1. Hankemenetluse tunnistab kehtetuks nõukogu oma otsusega.
18.2. Muud hankemenetluse raames tehtavad otsused teeb hanke eest vastutav isik, kui
õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.

SA Põltsamaa Tervis hankeplaan 2021

 

 

Jrk. nr.

 

Hanke/hankelepingu nimetus

Hankemenetluse liik

(LM – lihtmenetlus,

A – avatud hankemenetlus,

KPLR -konkurentsipõhine läbirääkimistega hange,

V – väikehange ehk alla lihthanke piirmäära

menetlus)

Eeldatav maksumus

(km-ta)

eurodes

Eeldatav ajakava

 

Vastutavad isikud

 

Hanke avaldamine

2020

Eeldatav lepingu periood

 

1.

Põltsamaa hooldekodu teenuskeskuste (2 hoonet) projekteerimine-ehitamine

KPLR

1 900 000

jaanuar

14 kuud

Merle Mölder

2.

Põltsamaa hooldekodu teenuskeskuste (2 hoonet) omanikujärelevalve teostamine

V

20 000

veebruar

14 kuud

Merle Mölder